Felmentés óvodai nevelés alól

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva – kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.
A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben – a tárgyév április 15-éig benyújtott – újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A kérelem benyújtása

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatalhoz nyújthatja be. XX. kerületi lakosok esetében a területileg illetékes kormányhivatal: Budapest Főváros Kormányhivatal XX. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (1201. Budapest. Vörösmarty utca 3., e- mail: hatosag@20kh.bfkh.gov.hu)

Tájékoztatom arról, hogy elektronikus úton is lehetősége van az ügyintézésre, ügyfélkapun keresztül.

A kérelem elbírálása

A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 50 nap.

Az ügyben eljáró hatóság a területileg illetékes kormányhivatal.

Jogorvoslat

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani. A bíróság a keresetlevelet a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított harminc napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

Segédlet a kérelem elektronikus beadásához


Felmentés iránti kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól