Közzétételi lista 2021-2022

A Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda közzétételi listája

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Postacím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Telefonszám: +36 (1) 284 – 57 – 55
Faxszám: +36 (1) 284 – 57 – 55
Központi elektronikus levélcím: nyitnikekovi20@gmail.com
A honlap URL-je: https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
Az ügyfélfogadás rendje:
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
     1.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Folyamatos nyíl: alá- fölérendeltségi viszony
Folyamatos vonal: együttműködési kapcsolat
Menedzsment: óvodavezető,
óvodavezető-helyettesek,
szakmai munkaközösség-vezetők,
Érdekképviselet: Szülői Szervezet Elnöke,
Közalkalmazotti Tanács Elnök

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Intézményvezető: Várhalmi Andrásné
Telefon/fax: +36 (1) 284-57-55
Postacím: 1203. Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Elektronikus levélcím: nyitnikekovi20@gmail.com

Intézményvezető általános helyettes: Finé Tatarek Zsuzsanna
Intézményvezető általános helyettes: Borók Gabriella
Telefon/fax: +36 (1) 284-57-55
Postacím: 1203. Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Elektronikus levélcím: nyitnikekovi20@gmail.com
Intézményvezető- helyettes:
Telefon/fax: +36 (1) 284-57-55
Postacím: : 1203. Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Elektronikus levélcím: nyitnikekovi20@gmail.com

Nyitnikék Óvoda Boróka tagóvoda
Tagintézmény vezető: Molnárné Tóth Erika
Postacím: Budapest, 1203 János u. 2.
Tel/fax: 284-6398
Elektronikus levélcím: janos.ovoda@gmail.com

 

Nyitnikék Óvoda “Zöld ovi” tagóvoda
Tagintézmény vezető: Jóni Tiborné
Postacím: Budapest, 1201 Torontál .u.7.
Tel/fax.: 283-1275
Elektronikus levélcím: zoldovi.torontal@gmail.com

 

Nyitnikék Óvoda Békaporonty tagóvoda
Tagintézmény vezető: Ötvös Péter Kálmánné
Postacím: Budapest, 1203 Csepeli átjáró 10/a.
Tel/fax.: 283-0631
Elektronikus levélcím : gubacsovi@gmail.com

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának
rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezetek

          1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi
hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi
tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek
alapítói jogát ő gyakorolja
1. Mi Óvodánk Alapítvány
2. Zöld Ovi Alapítvány
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
1. 1203. Budapest, János utca 2.
2. 1212. Budapest, Szebeni utca 110
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

           1. Kuratórium elnöke: Szilágyi Mónika
Kuratóriumi tagok: Bíróné Vida Regina
Bélteczkyné Szende Hilda
Szilágyi Mária
          2. Kuratórium elnöke: Pappné Travnev Andrea
Kuratóriumi tagok: Gottstein Adrienn
Király Kis Judit
Fenyvesi Szilvia
Kanta Nikoletta

 

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

1.6. 10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. 11 Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
gyakorló szerv

          1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes
neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím), honlapjának címe

          Hivatalos név: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Székhely: 1201 Budapest XX. Kossuth Lajos Tér 1.
Postacím: 1725 Budapest, Pf. 93.
Központi elektronikus e-mail cím: polgarmesteri.hivatal@pesterzsebet.hu
Központi telefon számai: 283-06-40
Fax: 283-11-87.
Honlap URL: https://pesterzsebet.hu/

          2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának
vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Cím: 1201 Budapest, Kossuth tér 1.
Telefon: 1/283-0640
Fax: 1/283-1187
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 14.30.- 18.00.
Kedd: nincs
Szerda: 8.00.- 16.30.
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.00 – 11.30.

1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 12
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/2021/02/SZMSZ-2020.doc

2. 13 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege
magyar és angol nyelven
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. 14 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek,
igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási
szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése

A kedvezmények mértékét a : 328/2011(XII) Kormány rendelet (a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról) szabályozza.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/2021/02/SZMSZ-2020.doc
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/2021/02/SZMSZ-2020.doc
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/kulonos-kozzeteteli-lista-2021-2022/

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások
leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az
adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

KIR Személytörzs –Intézményi adatkarbantartó alkalmazás
A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. A KIR a köznevelés
feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer. Óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát
közvetlenül segítők adatait tartalmazza, valamint az óvodával jogviszonyban álló gyermekek
adatait . Időtartama a jogviszony időtartamával megegyező. A hozzáférés módja: az intézményi
Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati
költségvetési szerveknél foglalkoztatott
• kormánytisztviselők,
• köztisztviselők,
• közalkalmazottak,
• igazságügyi alkalmazottak,
• munkaviszonyban,
• hivatásos szolgálati jogviszonyban,
• hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók
Személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások),
egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti
táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását. Az intézményi végponthoz
bejelentkezve intézményi felhasználók érik el a rendszer menüpontjait a saját jogosultságaiknak
megfelelően, amelyek a végpontnak adott jogosultságok, vagy azok egy része lehetnek.

MultiSchool4 Élelmezési program
Az intézményben étkezők nevét, térítésre vonatkozó fizetési csoportbesorolásokat, havi
zárásokat, étkezéssel kapcsolatos összesítő listákat tartalmaz.

Elkészíti: a 37/2014.évi EMMI Rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzéshez szükséges
nyilvántartásokat. Hozzáférés módja: Intézménynek kiosztott felhasználói névvel és jelszóval
történik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokról való másolatkészítés költségei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy
az ingyenesség ténye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Az álláshely pályázat tartalmazza:
• A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait
• A meghirdetett jogviszony időtartamát
• Foglalkoztatás jellegét
• A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat
• A Pályázat feltételeit
• A munkakör betölthetőségének időpontját
• A pályázat benyújtásának határidejét, módját
• A pályázat elbírálásának határidejét

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4.Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai

KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer.
A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.
Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat. Minden évben új adatbázis
keletkezik frissítéskor.
2021.10.01.Statisztika
6.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
7.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda – Különös Közzétételi Lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/netto-200-000-ft-ertekhatart-meghalado-kiadasokra-vonatkozo-szerzodesek/
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/vezetok-illetmeny/

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának
jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük,
időbeli változásuk
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2021. októberi statisztika

2020. októberi statisztika

2019. októberi statisztika

2018. októberi statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
A beszámoló eredeti példánya a Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ-nál (1201. Budapest,
Baross u. 73-77.) található.
Az intézmény éves költségvetése az intézményben megtekinthető.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban
meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Engedélyezett létszám: 63 fő
Személyi juttatások bruttó összege: 252.293.604 Ft (garantált illetmény+pótlékok)

II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,
fejlesztési támogatások célja
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,
fejlesztési támogatások összege
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatási program megvalósítási helye
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített
adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul
venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani
https://nyitnikek-pesterzsebet.hu/netto-200-000-ft-ertekhatart-meghalado-kiadasokra-vonatkozo-szerzodesek/

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre